ഉള്ളടക്കം


മുഖാമുഖം
പാലക്കാടന്‍ കവിതയുടെ ഭൂമിക - വിനു

കവിത
പരീക്ഷണശാല - നസീര്‍ കടിക്കാട്
അസുരഗണം - എ.ആര്‍.നജീം

കഥ
ഇതള്‍ പൊഴിയും കാലം - ഒരു പ്രണയ കാലം - രാജേഷ് നായര്‍

ലേഖനം
കുത്തക ഭീമന്‍മാരുടെ വിനോദങ്ങള്‍ - രാജീവ് ചേളനാട്ട്